PHẦN MỀM DỰ TOÁN F1 LUÔN CẬP NHẬT ĐỊNH MỨC VÀ ĐƠN GIÁ MỚI NHẤT 2016, 2017
Địa phương Quyết định
Quảng Ngãi

Quyết định 533/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về công bố bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ngãi – Phần Lắp đặt

Quyết định 534/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về công bố bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ngãi – Phần Dịch vụ công ích đô thị

Quyết định 535/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về công bố bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ngãi – Phần Xây dựng

Quyết định 544/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về công bố bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ngãi – Phần Khảo sát

Phú Yên

Ngày 1/11/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ra thông báo số 383/TB-SXD về hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Phú Yên theo bộ đơn giá mới 2016 gồm các quyết định:
– Quyết định số 167/QĐ-SXD ngày 01/11/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên “Công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Phú Yên”
– Quyết định số 168/QĐ-SXD ngày 01/11/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên “Công bố đơn giá xây dựng công trình – Phần Xây dựng tỉnh Phú Yên”
– Quyết định số 169/QĐ-SXD ngày 01/11/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên “Công bố đơn giá xây dựng công trình – Phần Lắp đặt tỉnh Phú Yên”
– Quyết định số 170/QĐ-SXD ngày 01/11/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên “Công bố đơn giá xây dựng công trình – Phần Sửa chữa tỉnh Phú Yên”
– Quyết định số 171/QĐ-SXD ngày 01/11/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên “Công bố đơn giá xây dựng công trình – Phần Khảo sát xây dựng tỉnh Phú Yên”

Sơn La

Quyết định số 2413/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sơn La ban hành ngày 11 tháng 10 năm 2016 về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sơn La – Phần Xây dựng;
Quyết định số 2413/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sơn La ban hành ngày 11 tháng 10 năm 2016 về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sơn La – Phần Lắp đặt;
Quyết định số 2413/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sơn La ban hành ngày 11 tháng 10 năm 2016 về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sơn La – Phần Khảo sát xây dựng;
Quyết định số 2413/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sơn La ban hành ngày 11 tháng 10 năm 2016 về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sơn La – Phần Sửa chữa;
Quyết định số 2413/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sơn La ban hành ngày 11 tháng 10 năm 2016 về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sơn La – Bảng giá Ca máy và thiết bị thi công.

Trà Vinh

Quyết định số 2067/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – phần xây dựng (tập 1 và tập 2);
Quyết định số 2067/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – phần lắp đặt;
Quyết định số 2067/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – phần khảo sát xây dựng;
Quyết định số 2067/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – phần sửa chữa;
Quyết định số 2067/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – phần thí nghiệm vật liệu;
Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình;

Hải Dương

Quyết định số 2330/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình – phần lắp đặt;
Quyết định số 2331/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc công bố Đơn giá dịch vụ công ích đô thị;
Quyết định số 2332/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình – phần xây dựng;
Quyết định số 2333/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc công bố Đơn giá ca máy và thiết bị thi công;
Quyết định số 2334/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình – phần khảo sát;
Quyết định số 2335/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình – phần sửa chữa;

Trà Vinh

Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 6 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – phần xây dựng (sửa đổi bổ sung theo định mức 588/2014/QĐ-BXD);
Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 6 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – phần lắp đặt (sửa đổi bổ sung theo định mức 587/2014/QĐ-BXD);

Vĩnh Phúc

Quyết định số 2606/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – phần xây dựng;
Quyết định số 2606/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – phần lắp đặt;
Quyết định số 2606/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – phần khảo sát xây dựng;

Long An

Quyết định số 3084/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – phần xây dựng (tập 1 và tập 2);
Quyết định số 3084/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – phần lắp đặt;
Quyết định số 3084/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – phần khảo sát xây dựng;
Quyết định số 3084/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – phần sửa chữa;
Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình

TỔNG HỢP CÁC CÔNG BỐ ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG (HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN) CỦA 63 TỈNH/THÀNH PHỐ
TỔNG HỢP CÁC CÔNG BỐ BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG CỦA 63 TỈNH/THÀNH PHỐ
TỔNG HỢP CÁC CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG CỦA 63 TỈNH/THÀNH PHỐ
TIN MỚI NHẤT CỦA PHẦN MỀM DỰ TOÁN XÂY DỰNG F1
 • Hướng dẫn đăng ký dùng thử phần mềm Dự toán F1 bản quyền online 30 ngày

  * lưu ý: tính năng này yêu cầu bạn phải có kết nối Internet khi sử dụng phần mềm.
  Bạn vui lòng thực hiện các bước sau để đăng ký dùng miễn phí đầy đủ tính năng:

  1. khởi động phần mềm
  2. bấm vào menu “Trợ giúp”
  3. bấm “Đăng ký dùng dùng thử Dự toán F1 online”
  dang_ky_dung_thu_1

  4. nhập đầy đủ thông tin vào “bước 1” của cửa sổ hiện ra
  dang_ky_dung_thu_2

  5. bấm “Gửi mã xác nhận vào email”, đợi một lúc sẽ có thông báo gửi email thành công
  6. kiểm tra email của bạn
  dang_ky_dung_thu_4

  7. copy mã xác nhận từ email vào ô mã xác nhận của bước 2
  dang_ky_dung_thu_5

  8. bấm “Hoàn thành đăng ký”

  Sau khi hoàn thành đăng ký bạn có thể thoải mái sử dụng các tính năng của Dự toán …

  Xem thêm
 • NHỮNG TÍNH NĂNG NỔI BẬT CỦA PHẦN MỀM DỰ TOÁN F1

  – Nhập file dữ liệu gốc từ phần mềm dự toán khác và mọi file excel xuất ra từ các phần mềm dự toán G8, phần mềm dự toán Escon, phần mềm dự toán Acitt, phần mềm dự toán Delta, phần mềm dự toán Eta, phần mềm dự toán Gxd, phần mềm dự toán 97, phần mềm dự toán Ce, phần mềm dự toán của Bác Tôn Thành Tài, phần mềm dự toán Tây Hồ, phần mềm dự toán Bắc Nam, phần mềm dự toán Hitosoft, phần mềm dự toán ADTpro, phần mềm dự toán CT … và mọi file Excel làm thủ công.

  – Tra công tác theo mã không cần gõ dấu chấm hoặc theo từ bất kỳ không dấu (các phần mềm hiện nay bắt buộc phải gõ có dấu)

  – Hiển thị được ghi chú công tác ở bảng “Công trình” sang bảng “Đơn giá chi tiết” và …

  Xem thêm
 • Công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ngãi ngày 20/10/2016 theo các Quyết định số 533,534,535,544/QĐ-UBND

  Ngày 20/10/2016 UBND tỉnh Quảng Ngãi đã công bố bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ngãi gồm các phần:

  1. Phần Xây dựng: theo quyết định 535/QĐ-UBND

  2. Phần Lắp đặt: theo quyết định 533/QĐ-UBND

  3. Phần Khảo sát: theo quyết định 544/QĐ-UBND

  4. Phần Dịch vụ công ích đô thị: theo quyết định 534/QĐ-UBND

  Xem thêm
 • Công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Phú Yên theo quyết định 167,168,169,170,171/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2016

  Ngày 1/11/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ra thông báo số 383/TB-SXD về hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Phú Yên theo bộ đơn giá mới 2016 gồm các quyết định:

  383.2016_Huong dan bo don gia 2016_001

  383.2016_Huong dan bo don gia 2016_002

  383.2016_Huong dan bo don gia 2016_003

  – Quyết định số 167/QĐ-SXD ngày 01/11/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên “Công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Phú Yên”
  – Quyết định số 168/QĐ-SXD ngày 01/11/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên “Công bố đơn giá xây dựng công trình – Phần Xây dựng tỉnh Phú Yên”: tập 1, tập 2
  – Quyết định số 169/QĐ-SXD ngày 01/11/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên “Công bố đơn giá xây dựng công …

  Xem thêm
 • Công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sơn La theo quyết định 2413/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2016

  Ngày 11 tháng 10 năm 2016 UBND tỉnh Sơn La ban hành quyết định số 2413/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sơn La

  Trích dẫn:

  QUYẾT ĐỊNH
  Về Công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sơn La

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;
  Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;
  Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
  Căn cứ Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
  Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ …

  Xem thêm
 • Đơn giá xây dựng công trình 2067/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2016 của UBND tỉnh Trà Vinh

  Ngày 30 tháng 9 năm 2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành quyết định số 2067/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh gồm các phần:

  – Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Trà Vinh – phần xây dựng;

  – Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Trà Vinh – phần lắp đặt;

  – Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Trà Vinh – phần khảo sát xây dựng;

  – Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Trà Vinh – phần sửa chữa;

  – Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Trà Vinh – thí nghiệm vật liệu;

  2067TV_1

  2067TV_2

  2067TV_3

  Phần mềm Dự toán F1 đã cập nhật đầy đủ, chính xác dữ liệu các bộ đơn giá trên và cung cấp hoàn toàn miễn phí.
  Nếu chưa có khóa bản …

  Xem thêm
 • [Lai Châu] hướng dẫn tính cước vận chuyển bằng ô tô theo QĐ 30/2012 và chi phí bốc xếp theo QĐ 704/2008

  Để phục vụ cho công tác lập dự toán trên địa bàn tỉnh Lai Châu một cách thuận tiện và chính xác. Chúng tôi đã bổ sung bảng cước vận chuyển bằng ô tô theo Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2012 của UBND tỉnh Lai Châu và chi phí bốc xếp vật tư, vật liệu cho phương tiện cơ giới theo Công bố số 704/UBND-CN ngày 11 tháng 08 năm 2008 của UBND tỉnh Lai Châu.

  Các bạn xem hướng dẫn sử dụng bên dưới:

  cuoc o to lai chau 1

  cuoc o to lai chau 2

  Xem thêm
 • Hướng dẫn lấy khối lượng công tác từ Excel vào Dự toán F1

  Nếu bạn có khối lượng thi công được tính toán ra bằng các công thức phức tạp, không đưa vào dòng diễn giải khối lượng thông thường được, thì bạn có thể sử dụng tính năng “Liên kết khối lượng từ Excel vào Dự toán F1”. Các bước thao tác như sau:

  link excel 1

  link excel 2

  link excel 3

  link excel 4

  Sau đó nếu bạn cần sửa khối lượng trong file Excel, Dự toán F1 sẽ tự động cập nhật theo file Excel:

  link excel 5

  Xem thêm
 • Lựa chọn bảng và hạng mục khi xuất Excel

  Phần mềm dự toán F1 cho phép bạn lựa chọn bảng và hạng mục khi xuất Excel. Bằng cách này file Excel bạn xuất ra chỉ có các bảng và hạng mục bạn cần. Điều này còn giúp quá trình xuất Excel được nhanh hơn. Ngoài ra bạn có thể lựa chọn file Excel có liên kết hoặc không.

  xuat excel

  xuat excel 2

   

  Xem thêm
 • Tặng phần mềm Dự toán F1 bản quyền cho các Trường và Trung tâm đào tạo về Dự toán

  Qua thời gian khảo sát thực tế chúng tôi nhận thấy hiện nay trên cả nước có rất nhiều Trung tâm đào tạo về dự toán xây dựng công trình nhưng phần thực hành trên phần mềm thì vẫn sử dụng trên Excel hoặc bằng các phần mềm dự toán dùng miễn phí giới hạn tính năng, không được cập nhật các văn bản QPPL mới nhất và phải thao tác thủ công nhiều bước mới cho ra được kết quả tính toán.

  Name: KM truong va trung tam dao tao.jpg Views: 4 Size: 85.9 KB

   

  Với mong muốn đóng góp công sức của mình vào việc ứng dụng tự động hóa công nghệ thông tin Nước Nhà trong lĩnh vực dự toán, giúp cho các Giáo viên và Học viên được sử dụng phần mềm dự toán bản quyền đầy …

  Xem thêm
 • Dự toán F1 tặng phần mềm bản quyền cho các Bộ và các Sở chuyên ngành khu vực Miền Trung, Miền Nam, vùng núi Phía Bắc

  Với mong muốn đưa công nghệ thông tin ứng dụng trong việc lập dự toán – dự thầu – thẩm tra – thanh toán – quyết toán các công trình xây dựng được sử dụng đồng bộ, thống nhất trong cả nước, Công ty cổ phần F1 Tech kính tặng tất cả phòng ban chuyên môn thuộc các Bộ, các Sở chuyên ngành và các Ủy ban nhân dân Quận/Huyện/TP bộ Phần mềm Dự toán F1 bản quyền đầy đủ tính năng!

  Name: 20160723_091833.jpg Views: 6 Size: 83.2 KB

  * Dự toán F1 đã cập nhật những tính năng:

  1. Đọc được file Tiên lượng/Dự toán của tất cả các phần mềm và xuất ra file Excel tương thích với tất cả các phần mềm dự toán khác

  2. Nhập file Excel: giữ nguyên toàn bộ định mức và giá thông báo vào phần mềm F1

  3. Thẩm tra phát hiện sai …

  Xem thêm
 • Hướng dẫn cách điều chỉnh giá vật tư cho công tác thầu ngay ở bảng đơn giá chi tiết

  Phần mềm dự toán F1 cho phép bạn điều chỉnh giá vật tư cho từng công tác ở ngay bảng đơn giá chi tiết. Bằng cách này bạn có thể dễ dàng điều chỉnh giá thầu của mình sát với 1 con số nào đó.

  sua don gia du thau

   

  Các mầu ở ô đơn giá có ý nghĩa như sau:

  Mầu vàng: là giá thông báo vật liệu, vật liệu này không có cước vận chuyển hoặc bù giá. Vì vậy bạn có thể sửa trực tiếp mức giá đó

  mau vang

  Mầu xanh nhạt: là giá gốc nhân công hoặc máy thi công. Xuất hiện khi bạn chọn mẫu TH dự toán hạng mục: “1. Giá gốc x hệ số bù + chênh lệch. Trường hợp này bạn sẽ sửa giá thông báo, giá hiện tại hoặc bù giá thay vì giá gốc. Khi đó dòng chênh lệch …

  Xem thêm
 • QUYẾT ĐỊNH SỐ 41/SXD-KTXD NGÀY 10/05/2016 CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH HÀ TĨNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

  Ngày 10/5/2016 Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đã công bố bộ đơn giá xây dựng công trình số 41/SXD-KTXD

  Bộ đơn giá bao gồm 5 tập :

  1. Tập bảng giá ca máy – quyết định số 39/SXD-KTXD

  2. Tập đơn giá phần Khảo sát xây dựng – quyết định số 41/SXD-KTXD

  3. Tập đơn giá phần Xây dựng – quyết định số 41/SXD-KTXD

  4. Tập đơn giá phần Lắp đặt – quyết định số 41/SXD-KTXD

  5. Tập đơn giá phần Sửa chữa – quyết định số 41/SXD-KTXD

  Hiện nay phần mềm Dự toán F1 đã cập nhật chính xác, đầy đủ toàn bộ nội dung của bộ đơn giá 41/SXD-KTXD và cung cấp hoàn toàn miễn phí cho các khách hàng đang sử dụng phần mềm (Lưu ý: Kể cả bản dự toán F1 miễn phí).

  Xem thêm
 • Quyết định số 55/QĐ-SXD ngày 01/04/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình

  DGXD_CAMAU_002DGXD_CAMAU_003

  Quyết định số 55/QĐ-SXD ngày 01/04/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng;

  Quyết định số 55/QĐ-SXD ngày 01/04/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt;

  Quyết định số 55/QĐ-SXD ngày 01/04/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát;

  Quyết định số 55/QĐ-SXD ngày 01/04/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần sửa chữa;

  Quyết định số 55/QĐ-SXD ngày 01/04/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây …

  Xem thêm
 • Quyết định 1504/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 về công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

  1504.2016_dieu chinh nhan cong Vinh Phuc_0011504.2016_dieu chinh nhan cong Vinh Phuc_002

  Xem thêm
 • Áp dụng thông tư 06/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện nghị định số 32/2015/NĐ-CP và thay thế thông tư 04/2010/TT-BXD về việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trong Phần mềm Dự toán F1

  Sau một thời gian dài mong đợi, đến nay Bộ Xây dựng đã ban hành thông tư 06/2016/TT-BXD để hướng dẫn áp dụng nghị định số 32/2015/NĐ-CP và thay thế thông tư 04/2010/TT-BXD trong việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

  Hiện tại Phần mềm dự toán F1 đã cập nhật đầy đủ, chính xác nội dung của TT06/2016/TT-BXD, xin hướng dẫn để mọi người đang và sẽ sử dụng phần mềm biết cách sử dụng:

  1. Chọn tại bảng: Tổng hợp dự toán hạng mục

  Thông tư 06/2016/TT-BXD

  2. Kết quả tại bảng: Tổng hợp dự toán hạng mục

  thông tư 06/2016/TT-BXD

  *  So sánh với hệ số chi phí chung quy định tại TT06/2016:

  Thông tư 06

  * So sánh với hệ số thu nhập chịu thuế tính trước quy định tại TT06/2016:
  Thong tu 06/2016

  3. Trường hợp chi phí chung tính theo chi phí nhân công
  ”Thong

  Xem thêm
 • Hướng dẫn áp dụng thông tư 05/2016/TT-BXD về xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trong phần mềm dự toán F1 thay thế TT 01/2015/TT-BXD

  1. Tại bảng “Nhân công”, nhấn chọn nút “Tính lương”:

  2. Chọn “Thông tư 05/2016/TT-BXD” tại danh mục “Chọn mẫu” và chọn Vùng tính lương tương ứng:

  3. Sau khi chọn Vùng tính lương, phần mềm sẽ hỏi 2 mức lương quy định trong thông tư 05 (các địa phương sẽ hướng dẫn 1 mức lương cụ thể):

  4. Phần mềm tự động tính toán, xác nhận ghi kết quả ra bảng nhân công:

  5. Kết quả tại bảng Nhân công có 2 cột nhóm nhân công để người lập dễ kiểm soát và người thẩm tra dễ kiểm tra: cột nhóm nhân công quy định theo đơn giá gốc của Tỉnh/TP ban hành và cột nhóm nhân công quy định theo thông tư 05/2016:

  6. Tại bảng “Bù giá ca máy” phần mềm sẽ cập nhật tự động luôn …

  Xem thêm
 
KINH DOANH
Mr Sơn
0902 212 248
Ms. Thủy
0915 032 230

Ms. Huệ
0914 652 008
Mr. Tính
0903 484 001
Ms. Thúy
0936 452 086
HỖ TRỢ KỸ THUẬT
Mr Tài
0978 411 711
HỖ TRỢ ĐẠI LÝ
Mr Thắng
0966 360 702
0903 367 479
DANH SÁCH ĐẠI LÝ
*F1 Thanh Hóa
Mai Văn Trường
Công ty TNHH máy tính Hồng Hà
Số 2 Phan Bội Châu, Tân Sơn, TP.Thanh Hóa
SĐT: 0913 303 593 – 0373 727 115

*F1 Vĩnh Phúc
Hoàng Đức Tính
Công ty CP đầu tư xây dựng ACC
Tầng 7 tòa nhà Việt Đức, TP.Vĩnh Yên
SĐT: 0978 300 518

*F1 TP.Hồ Chí Minh
Nguyễn Bằng Tiến
Công ty TNHH Tư vấn - Thiết kế - Xây dựng Thương mại Tiến Phát Thịnh
129/74/30 Liên khu 5-6, p.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, TP.HCM
SĐT: 0909 335 786

*F1 Khánh Hòa
Lê Quang Tuấn
Số 10 Bế Văn Đàn, p.Phước Long, TP.Nha Trang
SĐT: 0906 747 668

*F1 Miền Tây
Nguyễn Quốc Phil
Công ty TNHH Xây Dựng & Khảo Sát Công Trình Thanh Tuấn
Ấp 01, xã Khánh Tiến, huyện U Minh, Cà Mau
SĐT: 0946 413 244

*F1 Đà Nẵng
Trần Đại
191/26 Ông Ích Khiêm, TP.Đà Nẵng
SĐT: 0946 466 768

*F1 An Giang
Trương Hữu Nghĩa
787/39B Triệu Quang Phục, P.Mỹ Phước, TP.Long Xuyên, An Giang
SĐT: 0989 625 692


download phần mềm dự toán, tải phần mềm dự toán, hỗ trợ phần mềm dự toán, hỗ trợ dự toán, download bộ cài dự toán, tải bộ cài dự toán, phần mềm dự toán tốt nhất, phần mềm dự toán mới nhất, phần mềm dự toán công trình, phần mềm dự toán xây dựng công trình, phần mềm dự toán miễn phí, phần mềm dự toán free, phần mềm dự toán phổ biến nhất, phần mềm dự toán thông dụng nhất, phần mềm dự toán hỗ trợ tốt nhất, đơn giá Đăk nông,Đà Nẵng,Đắc Lắk,Đồng Nai,Đồng Tháp,Điện lực,Điện Biên,An Giang,Bình Định,Bình Dương,Bình Phước,Bình Thuận,Bà Rịa Vũng Tàu,Bắc Giang,Bắc Kạn,Bắc Ninh,Bạc Liêu,Bến Tre,Công ích,Cà Mau,Cao Bằng,Cần Thơ,Gia Lai,Hà Giang,Hà Nam,Hà Nội,Hà Tây,Hà Tĩnh,Hải Dương,Hải Phòng,Hồ Chí Minh,Hầm Lò,Hậu Giang,Hưng Yên,Hoà Bình,Huế,Khánh Hoà,Kiên Giang,Kon Tum,Lâm Đồng,Lào Cai,Lắp đặt thiết bị công nghệ,Lạng Sơn,Lai Châu,Long An,Nam Định,Nghệ An,Ninh Bình,Ninh Thuận,Phú Thọ,Phú Yên,Quảng Bình,Quảng Nam,Quảng Ngãi,Quảng Ninh,Quảng Trị,Sơn La,Sóc Trăng,Tây Ninh,Thái Bình,Thái Nguyên,Thanh Hoá,Thủy Điện,Thí nghiệm vật liệu,Tiền Giang,Trà Vinh,Trường Sa,Truyền hình,Tuyên Quang,Văn Hóa,Viễn thông,Vĩnh Long,Vĩnh Phúc,Yên Bái, dịch vụ công ích,phòng cháy chữa cháy,pccc năm 2006,2007,2008 2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,mua,bán,giá rẻ,rẻ nhất,dự toán xây nhà,nâng cấp,cập nhật,gia hạn,bổ sung,phiên bản mới,tính năng mới,Nhập file dữ liệu gốc từ phần mềm dự toán khác và mọi file excel xuất ra từ các phần mềm dự toán G8, phần mềm dự toán Escon, phần mềm dự toán Acitt, phần mềm dự toán Delta, phần mềm dự toán Eta, phần mềm dự toán Gxd, phần mềm dự toán 97, phần mềm dự toán Ce, phần mềm dự toán Tôn Thành Tài, phần mềm dự toán Tây Hồ, phần mềm dự toán Bắc Nam, phần mềm dự toán Hitosoft,mở, đăng ký lớp học dự toán hoàn toán miễn phí 100%, free 100%, nên dùng phần mềm dự toán nào,nên sử dụng phần mềm dự toán nào,nên mua phần mềm dự toán nào,phần mềm dự toán được ưa chuộng nhất,phần mềm dự toán hay nhất,phần mềm dự toán ưu việt nhất, phần mềm dự toán thân thiện nhất,phần mềm dự toán dễ sử dụng nhất, setup dự toán Định mức hầm lò, mối mọt, chống mối, thủy lợi, nhiệt điện, thủy công, dịch vụ công ích đô thị, dvci, cửa đạt, xăng dầu thông tư, nghị định, quyết định, văn bản, công văn, TT,BXD,KTXD,UBND,QĐ,NĐ,SXD,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34, 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62, 63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81, 82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100 đắk lắk, đắc nông Tính lương nhân công, bù giá ca máy, tính giá ca máy, giá thông báo vật liệu xây dựng, giá tháng quý, giá xây dựng, hạng mục chung, xây dựng 360, xây lắp, chi phí chung, dự toán gói thầu, chi phí thiết bị, tổng mức đầu tư, dự thầu, chiết tính, đơn giá chi tiết, tổng hợp vật tư,chi phí chung, chi phí trực tiếp, trực tiếp phí,thu nhập chịu thuế tính trước,chênh lệch,tổng hợp kinh phí hạng mục, tiên lượng