Địa phương Quyết định
Hưng Yên

Quyết định số 1045/QĐ-UBND ngày 06/05/2019 về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng (theo ĐM 1169/QĐ-BXD)

Quyết định số 1046/QĐ-UBND ngày 06/05/2019 về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng (theo ĐM 1149/QĐ-BXD)

Hà Tĩnh

Quyết định số 36/QĐ-SXD ngày 04/04/2019 về việc Công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Tĩnh:

 • Đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng
 • Đơn giá xây dựng công trình – Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng
 • Đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt
 • Đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát xây dựng
 • Đơn giá xây dựng công trình – Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng
Vĩnh Phúc

Quyết định 35/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc công bố bổ sung bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc:

 • Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần Xây dựng ( sửa đổi và bổ sung )
 • Đơn giá xây dựng công trình – Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu công trình xây dựng
 • Đơn giá xây dựng công trình – Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng
Cao Bằng

Ngày 13/12/2018 UBND tỉnh Cao Bằng ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình gồm các quyết định:

Quyết định số 2062/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng;

Quyết định số 2063/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt;

Quyết định số 2064/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá xây dựng công trình – Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng;

Quyết định số 2065/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá xây dựng công trình – Phần Khảo sát;

Quyết định số 2066/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá xây dựng công trình – Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu công trình xây dựng;

Quyết định số 2067/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá xây dựng công trình – Phần đường dây và trạm biến áp;

Quyết định số 2091/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá xây dựng công trình – Phần đơn giá dịch vụ công ích đô thị.

Thái Bình

Quyết định 3223/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh Thái Bình về việc công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thái Bình:

 1. Đơn giá xây dựng công trình – Phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung);
 2. Đơn giá xây dựng công trình – Phần Lắp đặt (bổ sung);
 3. Đơn giá xây dựng công trình – Phần Khảo sát xây dựng.
Sơn La

Quyết định số 1997/QĐ-UBND ngày 16/8/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc Công bố Đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La

Hồ Chí Minh

Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 11/07/2018 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về Công bố đơn giá xây dựng sửa đổi và bổ sung khu vực thành phố Hồ Chí Minh:

 • Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung theo ĐM 235/QĐ-BXD và 1264/QĐ-BXD)
 • Phần lắp đặt (bổ sung theo ĐM 236/QĐ-BXD)
 • Phần khảo sát xây dựng (theo ĐM 1354/QĐ-BXD)
Hà Nam

Quyết định số 1219/QĐ-UBND  ngày 12/7/2018 của UBND tỉnh Hà Nam về việc Công bố Đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Hà Tĩnh

Quyết định số 59/QĐ-SXD ngày 20/07/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc Công bố đơn giá sửa đổi, bổ sung Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh:

 • Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung theo ĐM 235/QĐ-BXD và 1264/QĐ-BXD)
 • Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung theo ĐM 236/QĐ-BXD)
 • Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu công trình xây dựng (theo ĐM 1169/QĐ-BXD)
 • Phần sửa chữa (theo ĐM 1149/QĐ-BXD)
Phú Thọ

Quyết định số 1774/QĐ-UBND ngày 25/07/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Phú Thọ – Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung)
Quyết định số 1774/QĐ-UBND ngày 25/07/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Phú Thọ – Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng
Quyết định số 1774/QĐ-UBND ngày 25/07/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Phú Thọ – Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu công trình xây dựng

Trà Vinh

Quyết định số 1309/QĐ-UBND ngày 28/06/2018 về việc Công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh – Phần Khảo sát xây dựng

Quyết định số 1379/QĐ-UBND ngày 09/07/2018 về việc Công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh – Phần Lắp đặt

Quyết định số 1380/QĐ-UBND ngày 09/07/2018 về việc Công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh – Phần Xây dựng

Quyết định số 1381/QĐ-UBND ngày 09/07/2018 về việc Công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh – Phần Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng

Quyết định số 1382/QĐ-UBND ngày 09/07/2018 về việc Công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh – Phần Sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng

Phú Yên

Quyết định số 130/QĐ-SXD ngày 21/06/2018 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình (sửa đổi và bổ sung) trên địa bàn tỉnh Phú Yên – Phần Lắp đặt

Quyết định số 131/QĐ-SXD ngày 21/06/2018 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình (sửa đổi và bổ sung) trên địa bàn tỉnh Phú Yên – Phần Sửa chữa

Quyết định số 132/QĐ-SXD ngày 21/06/2018 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình (sửa đổi và bổ sung) trên địa bàn tỉnh Phú Yên – Phần Xây dựng

Bình Thuận

Quyết định số 1718/QĐ-UBND ngày 05/07/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần Xây dựng, Lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Hậu Giang

Quyết định 838/QĐ-UBND ngày 28/5/2018 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc công bố Bộ đơn giá Dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang: chiếu sáng, cây xanh, chất thải rắn, thoát nước;
Quyết định 839/QĐ-UBND ngày 28/5/2018 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;
Quyết định 840/QĐ-UBND ngày 28/5/2018 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hậu Giang: xây dựng, lắp đặt, sửa chữa, khảo sát, thí nghiệm vật liệu, bưu chính viễn thông.

Quảng Ngãi

Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 30/03/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc Công bố bộ đơn giá phần xây dựng công trình – Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 30/03/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc Công bố bộ đơn giá phần xây dựng công trình – Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 30/03/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc Công bố bộ đơn giá phần xây dựng công trình – Phần lắp đặt (bổ sung) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Bà Rịa – Vũng Tàu

Quyết định 1441/QĐ-UBND ngày 04/06/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố các bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Bìa Rịa – Vũng Tàu –  Phần đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị

Quyết định 1442/QĐ-UBND ngày 04/06/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố các bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Bìa Rịa – Vũng Tàu –  Phần đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị

Quyết định 1443/QĐ-UBND ngày 04/06/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố các bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Bìa Rịa – Vũng Tàu –  Phần đơn giá duy trì hệ thống cây xanh đô thị

Quyết định 1444/QĐ-UBND ngày 04/06/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố các bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Bìa Rịa – Vũng Tàu –  Phần đơn giá bổ sung công tác trồng cây xanh đô thị

Quyết định 1445/QĐ-UBND ngày 04/06/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố các bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Bìa Rịa – Vũng Tàu –  Phần đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị

Quyết định 1446/QĐ-UBND ngày 04/06/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố các bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Bìa Rịa – Vũng Tàu –  Phần đơn giá bổ sung một số công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt

Hải Phòng

Quyết định số 980/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình thành phố Hải Phòng – Phần Sửa chữa

Quyết định số 981/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình thành phố Hải Phòng – Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu công trình xây dựng

Lạng Sơn

Quyết định 789/QĐ-UBND ngày 27/04/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc Công bố bộ đơn giá phần xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn – Phần Xây dựng;

Quyết định 789/QĐ-UBND ngày 27/04/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc Công bố bộ đơn giá phần xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn – Phần Lắp đặt;

Quyết định 789/QĐ-UBND ngày 27/04/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc Công bố bộ đơn giá phần xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn – Phần Khảo sát xây dựng;

Quyết định 789/QĐ-UBND ngày 27/04/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc Công bố bộ đơn giá phần xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn – Phần Sửa chữa;

Quyết định 789/QĐ-UBND ngày 27/04/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc Công bố bộ đơn giá phần xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn – Phần thí nghiệm Vật liệu và Cấu kiện xây dựng;

Hưng Yên

Quyết định số 863/QĐ-UBND ngày 03/04/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Quyết định số 864/QĐ-UBND ngày 03/04/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần Khảo sát xây dựng (sửa đổi và bổ sung) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Quyết định số 865/QĐ-UBND ngày 03/04/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần Lắp đặt (bổ sung) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Kiên Giang

Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;

Quyết định số 451/QĐ-UBND ngày 01/03/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc công bố đơn giá xây dựng công trình – Phần Xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;

Quyết định số 452/QĐ-UBND ngày 01/03/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc công bố đơn giá xây dựng công trình – Phần Khảo sát trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;

Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 01/03/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc công bố đơn giá xây dựng công trình – Phần Lắp đặt trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Bà Rịa – Vũng Tàu

Quyết định số 372/QĐ-UBND ngày 08/02/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Quyết định số 373/QĐ-UBND ngày 08/02/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình – Phần Xây dựng

Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 08/02/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình – Phần Lắp đặt

Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 08/02/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình – Phần Khảo sát

Quyết định số 376/QĐ-UBND ngày 08/02/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình – Phần Sửa chữa

Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 08/02/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình bưu chính viễn thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Lai

Quyết định số 38/QĐ-SXD của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai ban hành ngày 14/03/2018 về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Bình Dương

Quyết định số 541/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 06/03/2018 về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương – Phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung);

Quyết định số 541/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 06/03/2018 về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương – Phần Lắp đặt (sửa đổi);

Quyết định số 541/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 06/03/2018 về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương – Phần Khảo sát (sửa đổi và bổ sung);

Quyết định số 541/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 06/03/2018 về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương – Phần Sửa chữa (sửa đổi và bổ sung).

Đắk Lắk

Quyết định 02/2018/QĐ-UBND do UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành 19/01/2018 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình – phần khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Hải Phòng

Quyết định số 341/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 về việc ban hành  đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Quyết định số 342/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 về việc ban hành  đơn giá thu gom vận chuyển xử lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Quyết định số 343/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 về việc ban hành Tập đơn giá bảo dưỡng thường xuyên đường bộ trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Quyết định số 344/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 về việc ban hành  đơn giá duy trì cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ninh Thuận

Quyết định số 09/2018/UBND-UBND ngày 23/01/2018 UBND tỉnh Ninh Thuận về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình  – Phần Lắp đặt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 10/2018/UBND-UBND ngày 23/01/2018 UBND tỉnh Ninh Thuận về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình  – Phần Xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 11/2018/UBND-UBND ngày 24/01/2018 UBND tỉnh Ninh Thuận về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình  – Phần công tác xây trát gạch Block bê tông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 13/2018/UBND-UBND ngày 26/01/2018 UBND tỉnh Ninh Thuận về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình  – Phần Khảo sát trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 14/2018/UBND-UBND ngày 26/01/2018 UBND tỉnh Ninh Thuận về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình  – Phần Sửa chữa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Lào Cai

Quyết định số 601/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình – Phần Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình – Phần Sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Hà Nội

Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố giá nhân công thị trường trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Cao Bằng

Quyết định số 2480/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc Công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Cao Bằng

Hòa Bình

Công văn số 1838/UBND-CNXD ban hành ngày 08/12/2017 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – phần khảo sát xây dựng và dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Tuyên Quang

Quyết định số 455/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố bộ đơn giá xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang – Phần Xây dựng

Quyết định số 455/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố bộ đơn giá xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang – Phần Lắp đặt

Quyết định số 455/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố bộ đơn giá xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang – Phần Sửa chữa

Quyết định số 455/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố bộ đơn giá xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang – Phần Khảo sát

Quyết định số 455/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố bộ đơn giá xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang – Phần Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng

Quyết định số 455/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố bộ đơn giá xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang – Đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích đô thị

Quyết định số 455/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

Hà Giang

Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc công bố đơn giá khảo sát xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Trà Vinh

Quyết định 2436/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Quảng Bình

Quyết định số 4585/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Bình – Phần Xây dựng và Lắp đặt
Quyết định số 4608/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc công bố Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Quảng Bình

Quảng Ninh

Quyết định số 4999/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình

Quyết định số 5000/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình

Quyết định số 5001/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình chuyên ngành điện

Quyết định số 5002/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình chuyên ngành bưu chính viễn thông

Phú Thọ

Quyết định số 3463/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Phú Thọ – Phần Xây dựng

Quyết định số 3463/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Phú Thọ – Phần Lắp đặt

Quyết định số 3463/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Phú Thọ – Phần Khảo sát

Quyết định số 3463/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình

Định mức xây dựng 2017

Quyết định 1264/QĐ-BXD ngày 18/12/2017 của Bộ Xây dựng về việc Công bố định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung) – công tác sử dụng vật liệu xây không nung

Định mức sửa chữa 2017

Quyết định 1149/QĐ-BXD ngày 09 tháng 11 năm 2017 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng

Định mức TNVL 2017

Quyết định 1169/QĐ-BXD ngày 14/11/2017 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình – Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng

Nghệ An

Quyết định số 5812/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình – Phần Khảo sát trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Quyết định số 5815/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Quyết định số 5816/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Quyết định số 5817/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 về việc công bố Đơn giá chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Hải Phòng

Quyết định 3050/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố tập đơn giá xây dựng công trình – Phần Xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Quyết định 3051/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố tập đơn giá xây dựng công trình – Phần Lắp đặt trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Quyết định 3052/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố tập đơn giá xây dựng công trình – Phần Khảo sát trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Quyết định 3053/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 của UBND thành phố Hải Phòng về bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Sóc Trăng

Quyết định số 2513 /QĐ-UBND ngày 02/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc công bố đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 1456/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc Công bố Đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng – Phần Duy trì hệ thống thoát nước đô thị

Quyết định số 1456/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc Công bố Đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng – Phần thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị

Quyết định số 1456/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc Công bố Đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng – Phần duy trì cây xanh đô thị

Quyết định số 1456/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc Công bố Đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng – Phần duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị

Bắc Giang

Quyết định 678/QĐ-UBND ngày 11/10/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bắc Giang – Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung)
Quyết định 678/QĐ-UBND ngày 11/10/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bắc Giang – Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung)
Quyết định 678/QĐ-UBND ngày 11/10/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bắc Giang – Phần khảo sát

Bình Dương

Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 12/10/2017 của UBND Tỉnh Bình Dương về việc Công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương –  Phần Khảo sát

Quyết định số 2784/QĐ-UBND ngày 12/10/2017 của UBND Tỉnh Bình Dương về việc Công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương –  Phần Sửa chữa

Quyết định số 2786/QĐ-UBND ngày 12/10/2017 của UBND Tỉnh Bình Dương về việc Công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương –  Phần Lắp đặt

Quyết định số 2787/QĐ-UBND ngày 12/10/2017 của UBND Tỉnh Bình Dương về việc Công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương –  Phần Xây dựng

Bến Tre

Quyết định 2303/QĐ-UBND ngày 29/09/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bến Tre – Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng

Quyết định 2304/QĐ-UBND ngày 29/09/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Bến Tre

Quyết định 2305/QĐ-UBND ngày 29/09/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bến Tre – Phần xây dựng (Tập 1)

Quyết định 2306/QĐ-UBND ngày 29/09/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bến Tre – Phần xây dựng (Tập 2)

Quyết định 2307/QĐ-UBND ngày 29/09/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bến Tre – Phần khảo sát xây dựng

Quyết định 2308/QĐ-UBND ngày 29/09/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bến Tre – Phần sửa chữa

Quyết định 2309/QĐ-UBND ngày 29/09/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bến Tre – Phần lắp đặt

Quyết định 2310/QĐ-UBND ngày 29/09/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bến Tre – Phần bưu chính, viễn thông

Hưng Yên

Quyết định số 2726/QĐ-UBND ngày 17/10/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình chuyên ngành điện – Phần lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Quyết định số 2727/QĐ-UBND ngày 17/10/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình chuyên ngành điện – Phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Quyết định số 2728/QĐ-UBND ngày 17/10/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc công bố Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Hưng Yên

Hà Nội

Quyết định 6840/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 về việc công bố công bố quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Quyết định 6841/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 về việc công bố công bố quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Quyết định 6842/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 về việc công bố công bố quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Quyết định 7109/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 về việc công bố công bố quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá duy trì công viên cây xanh trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Quyết định 7109/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 về việc công bố công bố quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá duy trì chăn nuôi động vật trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Hà Nam

Quyết định số 1021/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 UBND tỉnh Hà Nam về việc công bố bộ đơn giá Dịch vụ công ích đô thị tỉnh Hà Nam – Phần đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị;
Quyết định số 1021/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 UBND tỉnh Hà Nam về việc công bố bộ đơn giá Dịch vụ công ích đô thị tỉnh Hà Nam – Phần đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị;
Quyết định số 1021/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 UBND tỉnh Hà Nam về việc công bố bộ đơn giá Dịch vụ công ích đô thị tỉnh Hà Nam – Phần đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị;
Quyết định số 1021/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 UBND tỉnh Hà Nam về việc công bố bộ đơn giá Dịch vụ công ích đô thị tỉnh Hà Nam – Phần đơn giá duy trì cây xanh đô thị

Quảng Bình

Quyết định số 3164/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Bình – Phần Khảo sát Xây dựng

Lai Châu

Quyết định số 547/QĐ-UBND ngày 31/5/2017 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Lai Châu
Quyết định số 548/QĐ-UBND ngày 31/5/2017 của UBND tỉnh Lai Châu về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bình Định

Văn bản số 4941/UBND-KTN ngày 13/9/2017 của UBND tỉnh Bình Định về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Định – Phần khảo sát
Văn bản số 4942/UBND-KTN ngày 13/9/2017 của UBND tỉnh Bình Định về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Định – Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung)
Văn bản số 4943/UBND-KTN ngày 13/9/2017 của UBND tỉnh Bình Định về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Định – Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung)

Hà Tĩnh

Quyết định số 69/QĐ-SXD ngày 05/9/2017 của Sở Xây dựng Hà Tĩnh về việc ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Tĩnh – Phần Khảo sát

Quyết định số 2650/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị

Giao thông

Quyết định số 2744/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ngày 30/8/2016 về việc ban  hành định mức bảo dưỡng thường xuyên đường cao tốc

Vĩnh Phúc

Quyết định số 2249/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 về việc công bố Bộ Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc – Phần Xây dựng
Quyết định số 2249/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 về việc công bố Bộ Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc – Phần Lắp đặt
Quyết định số 2249/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 về việc công bố Bộ Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc – Phần Khảo sát
Quyết định số 2249/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 về việc công bố Bộ Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc – Phần Sửa chữa
Quyết định số 2249/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 về việc công bố Bộ Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc – Phần đơn giá Dịch vụ Công ích Đô thị
Quyết định số 2249/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 về việc công bố Bộ Đơn giá ca máy và thiết bị thi công

Trà Vinh

Quyết định 1293/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Trà Vinh về việc công bố đơn giá các dịch vụ công ích đô thị tỉnh Trà Vinh

Quyết định 1292/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Trà Vinh về việc công bố đơn giá các dịch vụ công ích đô thị tỉnh Trà Vinh (phần bổ sung)

Lào Cai

Quyết định 2918/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 về việc ban hành Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lào Cai – Phần Khảo sát
Quyết định 3425/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 về việc ban hành tập Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai – Phần Sửa chữa
Quyết định 3424/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 về việc ban hành tập Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai – Phần Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng

Bắc Ninh

Quyết định số 748/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc công bố đơn giá xây dựng công trình – Phần Khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Bình Phước

Quyết định 1414/QĐ-SXD ngày 28/6/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần Xây dựng

Quyết định 1414/QĐ-SXD ngày 28/6/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần Lắp đặt

Quyết định 1414/QĐ-SXD ngày 28/6/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần Khảo sát

Quyết định 1414/QĐ-SXD ngày 28/6/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần Sửa chữa

Quyết định 1414/QĐ-SXD ngày 28/6/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần Bưu chính viễn thông

Quyết định 1414/QĐ-SXD ngày 28/6/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng

Quyết định 1414/QĐ-SXD ngày 28/6/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình

Quyết định 1415/QĐ-SXD ngày 28/6/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước về việc công bố đơn giá dịch vụ công ích đô thị – Đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị

Quyết định 1415/QĐ-SXD ngày 28/6/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước về việc công bố đơn giá dịch vụ công ích đô thị – Đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị

Quyết định 1415/QĐ-SXD ngày 28/6/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước về việc công bố đơn giá dịch vụ công ích đô thị – Đơn giá duy trì cây xanh đô thị

Quyết định 1415/QĐ-SXD ngày 28/6/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước về việc công bố đơn giá dịch vụ công ích đô thị – Đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị

Thái Nguyên

Quyết định 1312/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ngày 26/05/2017 về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thái Nguyên – Phần Xây dựng
Quyết định 1312/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ngày 26/05/2017 về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thái Nguyên – Phần Lắp đặt
Quyết định 1312/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ngày 26/05/2017 về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thái Nguyên – Phần Khảo sát
Quyết định 1312/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ngày 26/05/2017 về việc công bố phụ lục bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình

Thái Bình

Quyết định 695/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình chuyên ngành điện trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Quảng Ngãi

Quyết định 194/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – phần khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

An Giang

Quyết định 472/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2017 về việc thay thế một phần Bộ Đơn giá Xây dựng công trình – Phần Khảo sát

Cà Mau

Quyết định 161/QĐ-SXD ngày 01/03/2017 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Cà Mau – phần Xây dựng

Quyết định 161/QĐ-SXD ngày 01/03/2017 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Cà Mau – phần Lắp đặt

Quyết định 161/QĐ-SXD ngày 01/03/2017 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Cà Mau – phần Khảo sát

Quyết định 161/QĐ-SXD ngày 01/03/2017 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Cà Mau – phần Sửa chữa

Quyết định 161/QĐ-SXD ngày 01/03/2017 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Cà Mau – phần Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng.

Định mức 2017

Quyết định 235/QĐ-BXD ngày 04/4/2017 về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung)

Định mức 2017

Quyết định 236/QĐ-BXD ngày 04/4/2017 về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Lắp đặt (bổ sung)

Bắc Ninh

Quyết định 105/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình – Phần Xây dựng

Quyết định 106/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình – Phần Lắp đặt

Đà Nẵng

Quyết định 9072/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc công bố đơn giá xây dựng công trình – Phần Lắp đặt

Quyết định 9073/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc công bố đơn giá xây dựng công trình – Phần Xây dựng

Quyết định 9074/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc công bố đơn giá xây dựng công trình – Phần Khảo sát

Quyết định 9075/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

Điện Biên

Quyết định số 130/QĐ-SXD ngày 16/02/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên về việc Công bố bộ đơn giá XDCT tỉnh Điện Biên – Phần Xây dựng
Quyết định số 130/QĐ-SXD ngày 16/02/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên về việc Công bố bộ đơn giá XDCT tỉnh Điện Biên – Phần Lắp đặt
Quyết định số 130/QĐ-SXD ngày 16/02/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên về việc Công bố bộ đơn giá XDCT tỉnh Điện Biên – Phần Khảo sát
Quyết định số 130/QĐ-SXD ngày 16/02/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên về việc Công bố bộ đơn giá XDCT tỉnh Điện Biên – Phần Sửa chữa
Quyết định số 130/QĐ-SXD ngày 16/02/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên về việc Công bố bộ đơn giá XDCT tỉnh Điện Biên – Phần Thí nghiệm Vật liệu
Quyết định số 131/QĐ-SXD ngày 16/02/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên về việc Công bố bộ đơn giá XDCT tỉnh Điện Biên – Phần Đơn giá Dịch vụ Công ích Đô thị

Thanh Hóa

Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2017 về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thanh Hóa – phần sửa chữa
Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2017 về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thanh Hóa – phần xây dựng
Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2017 về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thanh Hóa – phần khảo sát
Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2017 về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thanh Hóa – phần lắp đặt

Lào Cai

Quyết định số 4434/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2016 về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lào Cai – phần xây dựng
Quyết định số 4434/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2016 về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lào Cai – phần lắp đặt
Quyết định số 4434/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2016 về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lào Cai – phần khảo sát

Định mức 2017

Quyết định 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016 về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình – phần khảo sát xây dựng

Điện Lực

Quyết định số 4970/QĐ-BCT về việc công bố Bộ định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp của Bộ Công thương ngày 21/12/2016

Bắc Kạn

Quyết định 03/QĐ-UBND ngày 05/01/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành bộ Đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ninh Bình

Quyết định 1542/QĐ-UBND ngày 14/11/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình về công bố bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Ninh Bình – Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình;

Quyết định 1543/QĐ-UBND ngày 14/11/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình về công bố bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Ninh Bình – Phần Xây dựng;

Quyết định 1544/QĐ-UBND ngày 14/11/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình về công bố bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Ninh Bình – Phần Lắp đặt;

Thái Bình

Quyết định 3804/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh Thái Bình về công bố bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thái Bình – Phần Xây dựng (Sửa đổi và bổ sung);

Quyết định 3804/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh Thái Bình về công bố bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thái Bình – Phần Lắp đặt (Sửa đổi và bổ sung);

Quyết định 3804/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh Thái Bình về công bố bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thái Bình – Phần Sửa chữa;

Quyết định 3804/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh Thái Bình về công bố bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thái Bình – Phần Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng;

Hưng Yên

Quyết định 3206/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên về công bố bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hưng Yên – Phần Xây dựng;

Quyết định 3207/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên về công bố bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hưng Yên – Phần Lắp đặt;

Quyết định 3209/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên về công bố bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hưng Yên – Phần Khảo sát;

Quyết định 3210/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên về công bố bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hưng Yên – Phần Sửa chữa;

Quyết định 3211/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên về công bố bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hưng Yên – Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình;

Bắc Giang

Quyết định số 623/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bắc Giang – phần Sửa chữa

Quảng Ngãi

Quyết định 533/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về công bố bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ngãi – Phần Lắp đặt

Quyết định 534/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về công bố bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ngãi – Phần Dịch vụ công ích đô thị

Quyết định 535/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về công bố bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ngãi – Phần Xây dựng

Quyết định 544/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về công bố bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ngãi – Phần Khảo sát

Phú Yên

Ngày 1/11/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ra thông báo số 383/TB-SXD về hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Phú Yên theo bộ đơn giá mới 2016 gồm các quyết định:
– Quyết định số 167/QĐ-SXD ngày 01/11/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên “Công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Phú Yên”
– Quyết định số 168/QĐ-SXD ngày 01/11/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên “Công bố đơn giá xây dựng công trình – Phần Xây dựng tỉnh Phú Yên”
– Quyết định số 169/QĐ-SXD ngày 01/11/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên “Công bố đơn giá xây dựng công trình – Phần Lắp đặt tỉnh Phú Yên”
– Quyết định số 170/QĐ-SXD ngày 01/11/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên “Công bố đơn giá xây dựng công trình – Phần Sửa chữa tỉnh Phú Yên”
– Quyết định số 171/QĐ-SXD ngày 01/11/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên “Công bố đơn giá xây dựng công trình – Phần Khảo sát xây dựng tỉnh Phú Yên”

Sơn La

Quyết định số 2413/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sơn La ban hành ngày 11 tháng 10 năm 2016 về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sơn La – Phần Xây dựng;
Quyết định số 2413/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sơn La ban hành ngày 11 tháng 10 năm 2016 về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sơn La – Phần Lắp đặt;
Quyết định số 2413/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sơn La ban hành ngày 11 tháng 10 năm 2016 về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sơn La – Phần Khảo sát xây dựng;
Quyết định số 2413/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sơn La ban hành ngày 11 tháng 10 năm 2016 về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sơn La – Phần Sửa chữa;
Quyết định số 2413/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sơn La ban hành ngày 11 tháng 10 năm 2016 về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sơn La – Bảng giá Ca máy và thiết bị thi công.

Trà Vinh

Quyết định số 2067/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – phần xây dựng (tập 1 và tập 2);
Quyết định số 2067/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – phần lắp đặt;
Quyết định số 2067/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – phần khảo sát xây dựng;
Quyết định số 2067/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – phần sửa chữa;
Quyết định số 2067/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – phần thí nghiệm vật liệu;
Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình;

Hải Dương

Quyết định số 2330/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình – phần lắp đặt;
Quyết định số 2331/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc công bố Đơn giá dịch vụ công ích đô thị;
Quyết định số 2332/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình – phần xây dựng;
Quyết định số 2333/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc công bố Đơn giá ca máy và thiết bị thi công;
Quyết định số 2334/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình – phần khảo sát;
Quyết định số 2335/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình – phần sửa chữa;

Trà Vinh

Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 6 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – phần xây dựng (sửa đổi bổ sung theo định mức 588/2014/QĐ-BXD);
Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 6 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – phần lắp đặt (sửa đổi bổ sung theo định mức 587/2014/QĐ-BXD);

Vĩnh Phúc

Quyết định số 2606/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – phần xây dựng;
Quyết định số 2606/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – phần lắp đặt;
Quyết định số 2606/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – phần khảo sát xây dựng;

Long An

Quyết định số 3084/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – phần xây dựng (tập 1 và tập 2);
Quyết định số 3084/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – phần lắp đặt;
Quyết định số 3084/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – phần khảo sát xây dựng;
Quyết định số 3084/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – phần sửa chữa;
Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình

Đồng Nai

Quyết định số 1901/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình  – phần xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;
Quyết định số 1902/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình  – phần lắp đặt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;
Quyết định số 1903/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình  – phần khảo sát trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;
Quyết định số 1904/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc công bố bộ đơn giá dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Đồng Nai gồm:
1. Đơn giá bảo dưỡng thường xuyên đường bộ
2. Đơn giá một số công tác sửa chữa đường thủy nội địa
3. Đơn giá quản lý nước sạch và quản lý, vận hành mạng cấp nước
4. Đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị

5. Đơn giá thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn đô thị và xử lý nước rỉ rác
6. Đơn giá sản xuất và duy trì cây xanh đô thị

7. Đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị

Hồ Chí Minh

Quyết định số 3384/QĐ-UBND ngày 2/7/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về công bố bộ đơn giá xây dựng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh –  phần xây dựng
Quyết định số 3384/QĐ-UBND ngày 2/7/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về công bố bộ đơn giá xây dựng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh –  phần lắp đặt
Quyết định số 3384/QĐ-UBND ngày 2/7/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về công bố bộ đơn giá xây dựng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh –  phần khảo sát
Quyết định số 3384/QĐ-UBND ngày 2/7/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về công bố bộ đơn giá xây dựng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh –  phần sửa chữa

Đồng Tháp

Quyết định 431/QĐ-UBNDHC ngày 15/5/2015 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp – phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung)
Quyết định 430/QĐ-UBNDHC ngày 15/5/2015 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp – phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung)
Quyết định 432/QĐ-UBNDHC ngày 15/5/2015 về việc công bố đơn giá dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp – phần chiếu sáng, cây xanh, rác thải và thoát nước

Lâm Đồng

Quyết định 126/QĐ-UBND ngày 19/1/2016 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng – phần khảo sát
Quyết định 127/QĐ-UBND ngày 19/1/2016 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng – phần xây dựng
Quyết định 128/QĐ-UBND ngày 19/1/2016 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng – phần lắp đặt
Quyết định 129/QĐ-UBND ngày 19/1/2016 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng – phần sửa chữa

Hà Nam

Quyết định 734/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam  về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Nam – phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung)

Quyết định 734/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam  về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Nam – phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung)

Quyết định 734/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam  về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công

Bình Thuận

Quyết định 1340/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận – phần xây dựng
Quyết định 1340/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận – phần lắp đặt
Quyết định 1340/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận – phần khảo sát
Quyết định 1340/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận – phần sửa chữa

An Giang

Quyết định 1171/QĐ-UBND ngày 27/4/2016 về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng An Giang 2016

Quyết định 1172/QĐ-UBND ngày 27/4/2016 về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – phần xây dựng

Quyết định 1173/QĐ-UBND ngày 27/4/2016 về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – phần lắp đặt

Quyết định 1174/QĐ-UBND ngày 27/4/2016 về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – phần sửa chữa

Quyết định 1175/QĐ-UBND ngày 27/4/2016 về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – phần khảo sát

Hà Tĩnh

Quyết định số 41/SXD-KTXD ngày 10/5/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng, lắp đặt, khảo sát, sửa chữa;

Quyết định số 39/SXD-KTXD ngày 9/5/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng;

Cà Mau

Quyết định số 55/QĐ-SXD ngày 01/04/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng;

Quyết định số 55/QĐ-SXD ngày 01/04/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt;

Quyết định số 55/QĐ-SXD ngày 01/04/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát;

Quyết định số 55/QĐ-SXD ngày 01/04/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần sửa chữa;

Quyết định số 55/QĐ-SXD ngày 01/04/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng;

Quyết định số 21/QĐ-SXD ngày 03/02/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau về việc công bố bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị – Phần duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị;

Quyết định số 21/QĐ-SXD ngày 03/02/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau về việc công bố bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị – Phần duy trì cây xanh đô thị;

Quyết định số 21/QĐ-SXD ngày 03/02/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau về việc công bố bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị – Phần duy trì hệ thống thoát nước đô thị;

Quyết định số 21/QĐ-SXD ngày 03/02/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau về việc công bố bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị – Phần thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị;

Ninh Thuận

Quyết định số 85/2015/QĐ-UBND ban hành ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc công bố tập đơn giá chuyên ngành đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Quyết định số 86/2015/QĐ-UBND ban hành ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc công bố đơn giá xây dựng công trình phần lắp đặt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Quyết định số 87/2015/QĐ-UBND ban hành ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc công bố đơn giá xây dựng công trình phần sửa chữa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Quyết định số 88/2015/QĐ-UBND ban hành ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc công bố đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Quyết định số 89/2015/QĐ-UBND ban hành ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc công bố đơn giá xây dựng công trình phần khảo sát trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Tây Ninh

Quyết định 564/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành ngày 20/3/2015 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình – phần xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Quyết định 1075/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành ngày 19/5/2015 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình – phần khảo sát trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Quyết định 1229/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành ngày 05/6/2015 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình – phần lắp đặt trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Quyết định 1629/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành ngày 16/7/2015 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình – phần sửa chữa trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Quyết định 1981/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành ngày 31/8/2015 về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Kon Tum

Quyết định số 1390/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND tỉnh Kon Tum về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng;
Quyết định số 1390/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND tỉnh Kon Tum về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt;
Quyết định số 1390/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND tỉnh Kon Tum về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần sửa chữa;
Quyết định số 1390/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND tỉnh Kon Tum về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát;
Quyết định số 1390/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND tỉnh Kon Tum về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng;
Quyết định số 1390/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND tỉnh Kon Tum về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần thí nghiệm điện, đường dây và trạm biến áp;
Quyết định số 1390/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND tỉnh Kon Tum về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng;
Quyết định số 58/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND tỉnh Kon Tum về việc công bố đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Kon Tum gồm 4 phần: duy trì cây xanh đô thị; duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị; thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn; duy trì hệ thống thoát nước đô thị

Đắk Lắk

Quyết định 50/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng, lắp đặt trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Quyết định 51/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng (bổ sung) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Quyết định 52/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Quyết định 53/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Quyết định 54/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần sửa chữa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Quyết định 55/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Quyết định 56/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần xây lắp truyền dẫn phát sóng truyền hình và truyền hình cáp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Quyết định 57/2915/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Quyết định 58/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Quyết định số 59/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc công bố bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị – Phần duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị
Quyết định số 60/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc công bố bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị – Phần duy trì cây xanh đô thị
Quyết định số 61/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc công bố bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị – Phần duy trì hệ thống thoát nước đô thị
Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc công bố bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị – Phần thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị
Quyết định số 63/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc công bố bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị – Phần duy trì, vệ sinh công viên và quản lý, sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu giao thông
Quyết định số 64/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc công bố bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị – Phần quản lý, vận hành hệ thống thoát nước thải.

Thái Nguyên

Quyết định số 3381/QĐ-UBND ban hành ngày 4/12/2015 về việc công bố bộ Đơn giá Dịch vụ công ích đô thị tỉnh Thái Nguyên gồm 4 phần: Duy trì hệ thống thoát nước đô thị; thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị; duy trì cây xanh đô thị; duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng.

Bắc Giang

Quyết định số 629/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 về việc công bố bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Bắc Giang gồm 5 tập: Đơn giá Duy trì hệ thống thoát nước đô thị; đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý rác đô thị; đơn giá duy trì cây xanh đô thị; đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị; đơn giá sản xuất nước sạch và quản lý, vận hành mạng cấp nước.

Nghệ An

Quyết định số 5911/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Quyết định số 5912/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình – phần Khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Quyết định số 5913/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình – phần Xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Quyết định số 5914/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình – phần Lắp đặt trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Quyết định số 5915/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình – phần Sửa chữa trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Quyết định số 5916/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình chuyên ngành xây lắp đường dây tải điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Quyết định số 5917/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình chuyên ngành lắp đặt trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Bình Định

Công văn số 6292/UBND-KTN ngày 31/12/2015 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình – phần xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định (sửa đổi và bổ sung theo ĐM 588)
Công văn số 6293/UBND-KTN ngày 31/12/2015 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình – phần lắp đặt trên địa bàn tỉnh Bình Định (sửa đổi và bổ sung theo ĐM 587)
Công văn số 6294/UBND-KTN ngày 31/12/2015 về việc công bố đơn giá Dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Định

Quảng Ninh

Quyết định số 4300/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 về việc công bố Đơn giá dịch vụ công ích đô thị: phần duy trì hệ thống thoát nước đô thị; thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị; duy trì cây xanh đô thị; duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị.

Phú Thọ

Công văn số 5322/UBND-KT6 ngày 23/12/2015 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (phần khảo sát)
Công văn số 5323/UBND-KT6 ngày 23/12/2015 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (phần lắp đặt)
Công văn số 5324/UBND-KT6 ngày 23/12/2015 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (phần xây dựng)
Công văn số 5325/UBND-KT6 ngày 23/12/2015 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (phần sửa chữa)
Công văn số 5321/UBND-KT6 ngày 23/12/2015 về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Quảng Ninh

Quyết định số 4068/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 về việc công bố Đơn giá Xây dựng công trình chuyên ngành Điện: phần xây lắp đường dây tải điện; lắp đặt trạm biến áp; thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp; duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị.

Hòa Bình

Quyết định số 1563/UBND-CNXD ngày 08/12/2015 về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng, lắp đặt thiết bị, khảo sát xây dựng, sửa chữa, giá ca máy và giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Khánh Hòa

Quyết định số 2369/QĐ-UBND ngày 28/08/2015 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Khánh Hòa (phần xây dựng, lắp đặt sửa đổi và bổ sung)

Bình Định

Đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng, lắp đặt, khảo sát theo quyết định số 2894/UBND-KTN ngày 24/06/2015 của UBND tỉnh Bình Định

Bà Rịa – Vũng Tàu

Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 9/3/2015 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (phần xây dựng)
Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 9/3/2015 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (phần lắp đặt)
Quyết định số 482/QĐ-UBND ngày 9/3/2015 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (phần cây xanh đô thị)

Quảng Ngãi

Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ngãi (phần khảo sát)

Đắk Nông

Quyết định số 117/2014/QĐ-SXD ngày 27/11/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đắk Nông (phần xây dựng, lắp đặt, sửa chữa, khảo sát, thí nghiệm vật liệu, dịch vụ công ích đô thị)

Thừa Thiên Huế

Quyết định số 2841/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế – phần khảo sát
Quyết định số 2842/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế – phần lắp đặt
Quyết định số 2843/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế – phần sửa chữa
Quyết định số 2844/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế – phần xây dựng

Hưng Yên

Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 về việc ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình – phần xây dựng (bổ sung) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Hà Nội

Quyết định số 798/QĐ-UBND ngày 12/2/2015 về việc công bố một số đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hà Nội (phần xây dựng và lắp đặt)

Nam Định

Quyết định số 2675/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nam Định (phần xây dựng)
Quyết định số 2676/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nam Định (phần khảo sát)
Quyết định số 2677/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nam Định (phần sửa chữa)
Quyết định số 2678/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nam Định (phần lắp đặt)
Quyết định số 2679/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nam Định (phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu xây dựng)
Quyết định số 2680/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công công trình xây dựng
Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 về việc công bố đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Nam Định

Thái Nguyên

Quyết định số 2949/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thái Nguyên (phần xây dựng, lắp đặt sửa đổi và bổ sung)

Quảng Ninh

Quyết định số 3163/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh (phần xây dựng, lắp đặt, khảo sát sửa đổi và bổ sung)

Ninh Bình

Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 04/09/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Ninh Bình (phần khảo sát)

Sơn La

Quyết định số 2471/QĐ-UBND ngày 18/09/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn La (phần xây dựng sửa đổi và bổ sung)

Quyết định số 2472/QĐ-UBND ngày 18/09/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn La (phần lắp đặt sửa đổi và bổ sung)

Bình Thuận

Quyết định số 2740/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Thuận (phần xây dựng, lắp đặt, sửa chữa)

Bình Dương

Quyết định số 2210/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Dương (phần Xây dựng, lắp đặt sửa đổi và bổ sung)

Quảng Ngãi

Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 09/06/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ngãi (phần xây dựng)

Quyết định số 189/QĐ-UBND ngày 09/06/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ngãi (phần lắp đặt)

Bộ Xây dựng

Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/05/2014 về việc công bố Định mức dự toán công trình (phần lắp đặt sửa đổi và bổ sung)

Quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29/05/2014 về việc công bố Định mức dự toán công trình (Phần xây dựng sửa đổi và bổ sung)

Quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 về việc công bố Định mức dự toán công trình (phần xây dựng sửa đổi và bổ sung)

Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 về việc công bố Định mức dự toán công trình (phần lắp đặt sửa đổi và bổ sung)

Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011 về việc công bố Định mức dự toán công trình (phần xây dựng bổ sung)

Bộ Xây dựng

Quyết định số 590/QĐ-BXD ngày 30/05/2014 về việc công bố Định mức dự toán công trình (phần dịch vụ công ích)

Quyết định số 591/QĐ-BXD ngày 30/05/2014 về việc công bố Định mức dự toán công trình (phần dịch vụ công ích)

Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30/05/2014 về việc công bố Định mức dự toán công trình (phần dịch vụ công ích)

Quyết định số 593/QĐ-BXD ngày 30/05/2014 về việc công bố Định mức dự toán công trình (phần dịch vụ công ích)

Quyết định số 594/QĐ-BXD ngày 30/05/2014 về việc công bố Định mức dự toán công trình (phần dịch vụ công ích)

Khánh Hòa

Quyết định số 667/QĐ-UBND ngày 20/03/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Khánh Hòa (phần xây dựng, lắp đặt, khảo sát, sửa chữa)

Quyết định số 668/QĐ-UBND ngày 20/03/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Khánh Hòa (phần xây dựng, lắp đặt, khảo sát, sửa chữa)

Quyết định số 669/QĐ-UBND ngày 20/03/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Khánh Hòa (phần xây dựng, lắp đặt, khảo sát, sửa chữa)

Quyết định số 670/QĐ-UBND ngày 20/03/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Khánh Hòa (phần xây dựng, lắp đặt, khảo sát, sửa chữa)

Trà Vinh

Quyết định số 2162/QĐ-UBND ngày 11/11/2013 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Trà Vinh (phần xây dựng, lắp đặt sửa đổi và bổ sung)

Quyết định số 2163/QĐ-UBND ngày 11/11/2013 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Trà Vinh (phần xây dựng, lắp đặt sửa đổi và bổ sung)

Quyết định số 2164/QĐ-UBND ngày 11/11/2013 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Trà Vinh (phần xây dựng, lắp đặt sửa đổi và bổ sung)

Cần Thơ

Quyết định số 81/QĐ-SXD ngày 24/04/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình thành phố Cần Thơ (phần xây dựng, lắp đặt, khảo sát, thí nghiệm vật liệu)

Lai Châu

Quyết định số 1892/QĐ-UBND ngày 26/04/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lai Châu (phần xây dựng, lắp đặt, khảo sát)

Tuyên Quang

Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 30/04/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Tuyên Quang (phần xây dựng, lắp đặt, khảo sát, sửa chữa, dịch vụ công ích)

Hải Phòng

Quyết định số 178/QĐ-UBND ngày 21/08/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình thành phố Hải Phòng (phần xây dựng, lắp đặt, khảo sát, sửa chữa)

Vĩnh Phúc

Quyết định số 563/QĐ-UBND ngày 17/10/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc (phần xây dựng, lắp đặt bổ sung theo định mức 1091, 1172, 1173)

Hà nội

Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 26/04/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình thành phố Hà Nội (phần xây dựng theo định mức 1091, 1172)

Ninh Bình

Quyết định số 872, 873/QĐ-UBND ngày 29/04/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Ninh Bình (phần lắp đặt, sửa chữa bổ sung theo định mức 1173, 1129)

Bình Định

Quyết định số 5522/QĐ-UBND-KTN ngày 11/04/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Định (phần xây dựng, lắp đặt, khảo sát)

Quyết định số 5523/QĐ-UBND-KTN ngày 11/04/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Định (phần xây dựng, lắp đặt, khảo sát)

Quyết định số 5524/QĐ-UBND-KTN ngày 11/04/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Định (phần xây dựng, lắp đặt, khảo sát)

Yên Bái

Quyết định số 2148/QĐ-UBND ngày 29/04/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Yên Bái (phần xây dựng, lắp đặt, khảo sát, sửa chữa)

Quyết định số 2149/QĐ-UBND ngày 29/04/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Yên Bái (phần xây dựng, lắp đặt, khảo sát, sửa chữa)

Quyết định số 2150/QĐ-UBND ngày 29/04/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Yên Bái (phần xây dựng, lắp đặt, khảo sát, sửa chữa)

Quyết định số 2151/QĐ-UBND ngày 29/04/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Yên Bái (phần xây dựng, lắp đặt, khảo sát, sửa chữa)

Đồng Tháp

Quyết định số 879/QĐ-UBND ngày 25/04/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Tháp (phần xây dựng, lắp đặt bổ sung theo định mức 1172/1173)

Quyết định số 880/QĐ-UBND ngày 25/04/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Tháp (phần xây dựng, lắp đặt bổ sung theo định mức 1172/1173)

Bình Dương

Quyết định số 1923/QĐ-UBND ngày 29/04/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Dương (phần xây dựng, lắp đặt bổ sung theo định mức 1172/1173)

Bắc Kạn

Quyết định số 952/QĐ-UBND ngày 25/6/2013 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bắc Kạn (phần xây dựng, lắp đặt, khảo sát, sửa chữa, thí nghiệm vật liệu)

 
TƯ VẤN PHẦN MỀM
Mr Sơn
0902 212 248
Ms. Thủy
0915 032 230

Ms. Huệ
0914 652 008
TƯ VẤN CHUYÊN MÔN XD
Ths. Tạ Thu Thủy
0915 032 230
DANH SÁCH ĐẠI LÝ
*F1 Thanh Hóa
Mai Văn Trường
Công ty Thương Mại Hồng Hà Việt Nam
Số 11 Phan Bội Châu, Ba Đình, TP.Thanh Hóa
Văn phòng: Tầng 5, Tháp A - Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
SĐT: 0913 303 593

*F1 Vĩnh Phúc
Hoàng Đức Tính
Công ty CP đầu tư xây dựng ACC
Tầng 7 tòa nhà Việt Đức, TP.Vĩnh Yên
SĐT: 0978 300 518

*F1 Sài Gòn
Nguyễn Quốc Phil
Trưởng phòng Dự án
Ths. Quản lý xây dựng
Giảng viên trường ĐH Hutech, giảng viên dự toán Khoa Học Xây dựng - tại HCM
1/23, khu phố 2, đường 33, quận 2, TP. Hồ Chí Minh
SĐT: 0946 413 244

*F1 An Giang
Trương Hữu Nghĩa
787/39B Triệu Quang Phục, P.Mỹ Phước, TP.Long Xuyên, An Giang
SĐT: 0989 625 692, 0917 035 692

*F1 Nghệ An
Hà Đình Tuấn
Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Đào tạo HDT
Số 125 Đường Trần Hưng Đạo - Phường Đội Cung - Thành phố Vinh - Nghệ An
SĐT: 0916 203 789

*F1 Hà Nội
Trần Văn Trường
Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và đào tạo B.A.T
Tầng 3 số nhà 37, Phố Thịnh liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
SĐT: 0977 058 368